Μουσικό Μεζεδοπωλείο

Στην Ηλιούπολη, πίσω από το Δημαρχείο της πόλης μας, βρίσκεται "Το Μικρό Δημαρχείο". Μου­σι­κό με­ζε­δο­πωλείο με κυρίως Ελλη­νι­κή κου­ζί­να και ζω­ντα­νή μου­σι­κή κάθε Πα­ρα­σκευ­ή, Σά­ββα­το και Κυ­ρια­κή με­ση­μέ­ρι. Και όσο ο και­ρός το επι­τρέ­πει ελά­τε να α­πο­λαύ­σε­τε το φα­γη­τό μας ή να πι­εί­τε το πο­τό σας στον μο­να­δι­κό κή­πο μας! Ο χώ­ρος μας δια­τί­θε­ται και για κοι­νω­νι­κές ε­κδη­λώ­σεις.

Ζωντανή Μουσική

Ζωντανή Μουσική

Άλλος ένας χειμώνας προβλέπεται φω­τει­νός,με μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον,με πα­ρε­ΐ­στι­κη διά­θε­ση,με πολλούς φίλους και πολλή αγάπη!!!Στο αγαπημένο μου στέκι Το Μικρό Δημαρχείο με τους υπέρ τα­λα­ντού­χους μουσικούς και κυρίως φίλους μου τον Κώστα Τζιαγκούλα και τον Θοδωρή Χριστόπουλο αλλά και ένα καινούριο μέλος της παρέας τον ε­ξαι­ρε­τι­κό μουσικό Μάνο Καλπάκη ξεκινάμε στις 27 Σεπτέμβρη ,την επόμενη Παρασκευη🎈Καλά μας μουσικά ανταμώματα❤️

Μπουζούκι Live Μουσική
Το φαγητό μας

Το Φαγητό μας

H ποι­ό­τη­τα και η γεύ­ση στο φα­γη­τό εί­ναι ο πρω­τα­ρχι­κός μας στό­χος. Μπο­ρεί­τε να α­πο­λαύ­σε­τε το φα­γη­τό μας, εί­τε στον ε­ξαι­ρε­τι­κά προ­σε­γμέ­νο ε­σω­τε­ρι­κό μας χώ­ρο, εί­τε στον μο­να­δι­κής ο­μο­ρφιάς "κή­πο" μας, στην Η­λι­ού­πο­λη. Εν­να­λα­κτι­κά μπο­ρεί­τε να ρθεί­τε και να α­πο­λαύ­σε­τε το πο­τό σας. Nέ­ες μει­ω­μέ­νες τι­μές στον κα­τά­λο­γο μας.

Μενού για Φαγητό
Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας για να κά­νε­τε κρά­τησ­η ή για να μά­θε­τε άλ­λες λε­πτο­μέ­ρει­ες. Δια­φο­ρε­τι­κά μπο­ρεί­τε να πε­ρά­σε­τε από τον χώ­ρο μας, να α­πο­λαύ­σε­τε το πο­τό σας ή το φα­γη­τό σας.

Διεύθυνση στην Ηλιούπολη